Zgłoszenie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest ciągły. 

1. W programie mogą brać udział uczniowie tylko tych szkół lub grup nieformalnych, które zgłosiły swoje projekty za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora www.odkrywcydiamentow.com.pl.
2. Każdy zgłoszony zespół powinien składać się co najmniej z dwóch osób oraz pełnoletniego mentora.
3. W przypadku gdy członkiem zespołu jest osoba niepełnoletnia, mentor zespołu zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział ich dziecka w zgłaszanym projekcie.
4. Aby wziąć udział w programie mentor, powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu znajdujący się poniżej.
5. W treści wniosku należy opisać zespół (500 znaków) a także krótkim (1000 znaków) opisem planowanego
przedsięwzięcia. W treści zgłoszenia nie należy podawać imion i nazwisk oraz innych danych osobowych członków zespołu (poza danymi mentora), a jedynie liczbę osób, będącymi członkami zespołu i szkoły, do których uczęszczają uczniowie.
6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem i złożenia zgłoszenia jest mentor. Mentor zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Organizatora.

Zgłoszenie do programu stypendialnego

 

Weryfikacja