Zgłoszenie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest ciągły. 

Zgodnie z Regulaminem zespółpowinien składać się co najmniej z dwóch osób oraz pełnoletniego opiekuna-mentora, będącego kierownikiem zespołu i osobą uprawnioną do kontaktów ze Stowarzyszeniem. Opiekun grupy jest osobą zobowiązaną do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Stowarzyszenia.

Podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych indywidualne zgody oraz wypełniony zbiorczy formularz z imionami i nazwiskami uczestników zespołu mentor (opiekun zespołu) powinien dostarczyć Organizatorowi niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia o dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (wzory znajdują się w zakładce DOKUMENTY)

Zgłoszenie do programu stypendialnego

 

Weryfikacja