Stypendia Programu Odkrywcy Diamentów

O stypendium Programu Odkrywcy Diamentów ubiegać się mogą studenci oraz kandydaci na studia na Politechnice Białostockiej. Kapituła Programu  przyznaje je bazując w szczególności na
dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.
Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami
potwierdzającymi dotychczasową działalność oraz Formularz zgłoszeniowy (Studenci) znajdujący się w  zakładce Dokumenty.
Decyzja Kapituły Programu dotyczącej odrzucenia wniosku o udzielenie stypendium jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 7 września 2021 roku a już 9 września Kapituła zdecyduje kto otrzyma stypendium.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostępnym w zakładce Dokumenty